Đấu giá xác định cách mang lại giá trị cao nhất cho nhà quảng cáo và người xem quảng cáo. Quảng cáo chiến thắng có Tổng giá trị cao nhất.

Thông qua bài học này, bạn có thể:
Hiểu sơ lược về quá trình từ đấu giá quảng cáo đến khi hiển thị quảng cáo cho mọi người.
Lý giải cách Facebook tính tổng giá trị của quảng cáo.
Giải thích lý do sự phù hợp và giá trị mang lại cho người dùng tác động lớn đến hiệu quả của quảng cáo.
Thảo luận những điều cần lưu ý để nâng cao điểm giá trị mang lại cho người dùng.