Trình quản lý kinh doanh là nơi để các doanh nghiệp và agency quản lý Trang Facebook, ứng dụng và tài khoản quảng cáo của họ.