Lộ trình học tập này giới thiệu qua về các ứng dụng và dịch vụ của Facebook, cũng như cách mọi người và doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng/dịch vụ đó. Những ứng dụng và dịch vụ này bao gồm: Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network.